Ouderbetrokkenheid

De ouders en de school spelen een belangrijke rol bij de opvoeding van het kind. Tussen de ouders en de school is een goede communicatie een voorwaarde om het kind goed te kunnen begeleiden op zijn of haar weg naar volwassenheid.
De school zal de ouders op de hoogte stellen als het gedrag en/of de leerprestaties van het kind hiertoe aanleiding geven. De school verwacht van de ouders, dat zij ook op tijd eventuele veranderingen in de thuissituatie doorgeven aan de school. Deze samenspraak zal op basis van wederzijds respect het grootste succes hebben.
 
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
De ouders worden op de hoogte gehouden via:
Incidentele gesprekken op initiatief van de leerkracht of ouder.

Gespreksmomenten/rapportage met ouders
De ouders spelen een zeer belangrijke rol binnen onze leerling-zorg. Steeds worden zij op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind en de bevindingen van de leerkracht. Er zijn in ieder geval 2 gespreksmomenten gedurende een schooljaar:
Bovenstaande geldt niet voor de kleuters: die volgen de cyclus op basis van de kalenderleeftijd en een half jaar ervoor of erna voor de te voeren gesprekken.
 
De ouders van leerlingen die tussentijds de school verlaten ontvangen bij vertrek een onderwijskundig rapport. Hierin wordt op beknopte wijze een beeld geschetst van de onderwijsresultaten van de betrokken leerling, zijn houding t.a.v. het onderwijs, indien van toepassing welke vormen van voortgezet onderwijs de voorkeur genieten en eventueel bijzondere aandachtspunten.
Het origineel wordt zo mogelijk rechtstreeks toegezonden aan de nieuwe basisschool van de leerling. Is de nieuwe school nog niet bekend dan wordt naast het afschrift ook het origineel aan de ouders overhandigd met het verzoek dit origineel aan de directeur van de nieuwe school te overhandigen bij inschrijving van de leerling.