OBS de Wateringe is een kleurrijke basisschool met meer dan 90% kinderen van een andere culturele achtergrond, een multiculturele basisschool. 

Oordeel Onderwijsinspectie (juni 2023)

Volgens bet bestuur is OBS de Wateringe een goede school. Het bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht, de school heeft een zelfevaluatie geschreven en de inspectie gevraagd een onderzoek naar Waardering Goed uit te voeren. De Onderwijsinspectie zijn het eens met het bestuur dat OBS de Wateringe een goede school is (juni 2023). 
Zij constateren dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. 

"OBS de Wateringe is een openbare school in Hellevoetsluis. De school biedt onderwijs aan leerlingen van vele nationaliteiten en er is sprake van grote variëteit in culturele achtergrond. Veel gezinnen hebben een migratieachtergrond. Op een grote wereldkaart in de hal is zichtbaar gemaakt waar alle leerlingen vandaan komen. De leerlingen wonen grotendeels in de wijk waar de school staat. 
Het team van de Wateringe is hecht en stabiel, veel van de leerkrachten werken al langere tijd op de school."

Wat gaat goed?
De samenwerking binnen het team is het hart van de school. Alle betrokkenen werken iedere dag met hart voor de school en de leerlingen. Het team maakt onderbouwde en doordachte eigen keuzes waarbij de visie leidend is, in combinatie met wat passend is bij de leerlingpopulatie op De Wateringe. De school heeft goed zicht op de leerlingpopulatie en stemt het aanbod hier op af. De organisatie kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur, waarbij ambitieuze doelen worden gesteld en de kwaliteit van onderwijs voorop staat. De leerteams spelen een grote rol om dit samen voor elkaar te krijgen. Er is een continue proces gaande om met elkaar het onderwijs verder te ontwikkelen.

De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. De leraren dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs en de resultaten van alle leerlingen. Ook in dit proces spelen de leerteams een belangrijke rol. De leraren ondersteunen elkaar en geven met elkaar duiding aan de data en bevindingen in de groepen. De leerteams worden daarbij ondersteund door een kwaliteitscoördinator en de directie.De leraren werken volgens vaste afspraken die met elkaar zijn vastgelegd en regelmatig ter discussie worden gesteld.

De werkwijze en pedagogische- en didactische afspraken in de school zijn hierdoor eenduidig, voorspelbaar en herkenbaar voor de leerlingen. Het zorgt voor een veilig, rustig en stimulerend leerklimaat.

De school biedt een kansrijke en gestructureerde leeromgeving, die leerlingen in staat stelt om zich breed te kunnen ontwikkelen. De ambitieuze doelen die de school hierin stelt, dragen bij aan de hoge verwachtingen die de school heeft en uitspreekt naar alleleerlingen. Doordat de school actief zoekt naar verbinding en dialoog in de wijk met verschillende partijen, speelt zij een belangrijke schakel in de ontwikkeling en de kansen die juist deze leerlingpopulatie nodig heeft.

 

Missie

Op deze openbare basisschool bereiden we onze leerlingen optimaal voor op de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken zet het team de meest effectieve didactische en pedagogische aanpak in om alle leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te leren op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en burgerschapsvorming èn ze te ondersteunen in hun persoonsontwikkeling.
 

Visie op leren en gedrag
Op OBS de Wateringe wordt er doelgericht, evidence informed onderwijs gegeven aan alle leerlingen van de school?waarbij het optimale leerrendement per kind wordt nagestreefd. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden.  Voordat nieuwe leerstof wordt aangeboden, is het ophalen van voorkennis een voorwaarde. De leerkracht activeert de voorkennis om verbindingen te maken tussen wat de leerling al weet en de nieuwe leerstof. Nieuwe kennis kun je beter opslaan in je werkgeheugen als deze kan worden vastgemaakt aan al aanwezige relevante kennis. 

Visie op leren organiseren

Op OBS de Wateringe zien wij een veilige en gestructureerde leeromgeving als voorwaarde om tot leren te komen. Binnen de school worden duidelijke regels, routines en gedragsverwachtingen gehanteerd. Gewenst gedrag wordt doelgericht aangeleerd. Op deze manier wordt er preventief ingezet op het creëren van een veilige leeromgeving.  

Om aan alle kinderen dezelfde kansen te bieden, wordt er op alle vakgebieden gewerkt vanuit een doorgaande lijn van voorschool tot en met groep 8 waarbij er voor iedereen dezelfde hoge doelen worden gesteld. In ons onderwijs ligt de focus op het aanleren van kennis d.m.v. doelgerichte instructie (EDI) die wordt afgestemd op de voorkennis. Daarnaast wordt er gedifferentieerd in leertijd, verwerking en ondersteuning. ICT wordt ingezet ter ondersteuning van het leerproces. Op onze school worden zowel?cognitieve vaardigheden als metacognitieve vaardigheden ontwikkeld,?die leerlingen in kunnen zetten in hun verdere (school) leven.  

Op OBS de Wateringe wordt tussentijdse toetsing vooral gebruikt om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en vervolgens nuttige vervolgstappen te bieden. De halfjaarlijkse toetsen worden gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren. 

 

Onze kernwaarden
De volgende kernwaarden gelden voor OBS de Wateringe: