Basisbehoeftes
De basisbehoeftes relatie, competentie en autonomie (Deci & Ryan, 2000) zijn onze pijlers, niet alleen in het omgaan met onze leerlingen, maar ook in de omgang met onze collega’s en ouders.  
Relatie: je gewaardeerd weten door anderen 
Competentie: geloof en plezier in eigen kunnen 
Autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen daarbij moeten helpen 


Werkwijze
Op de Wateringe wordt binnen het leerstofjaarklassensysteem gewerkt met vakspecialisten op rekenen en taal/lees gebied. De vakspecialisten zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van goed en effectief onderwijs en blijven zich binnen een leerteam verdiepen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van hun specialisme.  
De leerlingen worden ingedeeld in een stamgroep, maar het onderwijs wordt vanuit het leerstofjaarklassensysteem ingericht zodat er effectief en doelgericht instructie plaatsvindt.  

Onze leerlingen verdelen we over 8 groepen (stamgroepen). 

A Rode groep (leerjaar 1/2)
B Rode groep (leerjaar 1/2)

C Blauwe groep (leerjaar 3/4)
D Roze groep (leerjaar 3/4)
E Groene groep (leerjaar 5/6)
F Oranje groep (leerjaar 5/6)
G Gele groep (leerjaar 7/8)

H Paarse groep (leerjaar 7/8)


Instructie
De taal/lees- en rekeninstructies worden door de vakspecialisten gegeven volgens het Expliciete Directe Instructie-model (EDI) (Hollingsworth & Ybarra, 2020). 
Er zijn hierdoor altijd minimaal twee leerkrachten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind, zodat de ontwikkeling van uw kind door meerdere professionals gevolgd wordt. 

Het onderwijs op de Wateringe is van groep 1 tot en met 8 gericht op kennisoverdracht (Rekenen, taal, lezen, spelling, wereldoriëntatie) en het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden. Bij het vormgeven van het onderwijs worden binnen een rijke en uitdagende leeromgeving verschillende werkwijzen ingezet, om zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Voor leerlingen die de gestelde doelen van de leerstof van hun jaar niet kunnen behalen, kan vanaf groep 6 een eigen leerlijn opgesteld worden. 


Onderbouw 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een thema gebonden aanbod.  
Vanuit het thema wordt een doelgericht onderwijsaanbod samengesteld. Binnen het onderwijsaanbod worden de volgende activiteiten ingezet: 
spelactiviteiten: het spelen met voorwerpen, rollenspel waarbij kinderen “doen alsof”, regelspel in de kring of gezelschapsspelen; tevens vallen hier de motorische spelactiviteiten onder zoals: bewegingsonderwijs, dans, drama en muziek. 
constructieve en beeldende activiteiten: het maken, produceren en construeren van iets. Denk hierbij aan bouwen, lego, knutselen en composities op het platte vlak en in het ruimtelijke vlak; 
gespreksactiviteiten: allerlei situaties, waarbij leraren en kinderen met elkaar in gesprek zijn, dialogen tijdens spel en werk, overleg; 
lees- en schrijfactiviteiten: samen lezen van prentenboeken, lees- en schrijfactiviteiten bij spel, teksten maken bij tekeningen, herkennen van woorden, nastempelen van woorden; 
reken-wiskunde activiteiten: meten, schatten, tellen, ordenen, omgaan met meetlat, weegschaal. 

Dagelijks worden de leerlingen door de leerkrachten geobserveerd om de ontwikkeling goed te volgen. Het instrument dat we gebruiken om de observaties te noteren heet het Digikeuzebord.  

Midden- en bovenbouw
Het onderwijs in de midden- en bovenbouw is meer cursorisch opgebouwd rondom methoden. 
De vorderingen op de kernvakken worden twee keer per jaar in kaart gebracht middels het leerlingvolgsysteem van Cito. Daarnaast worden methodetoetsen gebruikt om het onderwijs goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 


Hier vindt u de methodies die wij gebruiken.